Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3.  Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení/název, datum narození, bydliště/sídlo, IČO, e-mail, telefon  zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

II. Za účelem komunikace ve věci plnění smlouvy budeme zpracovávat případně též osobní údaje fyzických osob jednajících Vaším jménem uvedené ve smlouvě (tj. jejich identifikační a kontaktní údaje); dále identifikační a kontaktní údaje Vašich zaměstnanců (kontaktních osob) uvedené ve smlouvě. Tyto osobní údaje budou za uvedeným účelem zpracovávány na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu trvání této smlouvy.

III. Za účelem výkonu a obhajoby právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Poskytnutí výše uvedených údajů pro uvedené účely je dobrovolné, jejich neposkytnutí by však znamenalo nemožnost smlouvu s Vámi uzavřít a plnit. Rovněž bychom následně nemohli vykonávat naše nebo Vaše práva v případě sporů ohledně uzavření nebo plnění smlouvy nebo v případě porušení smlouvy.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

IV. V případě, že bude třeba smlouvu, jejíž jste smluvní stranou, zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), budou Vaše osobní údaje, případně též osobní údaje fyzických osob jednajících Vaším jménem uvedené v této smlouvě (tj. jejich identifikační a kontaktní údaje), a dále identifikační a kontaktní údaje Vašich zaměstnanců (kontaktních osob), zveřejněny v tomto registru, a to v nezbytném rozsahu v souladu se Zákonem o registru smluv. Toto zpracování osobních údajů provádíme na právním základě splnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Poskytnutí údajů pro uvedený účel je tedy povinné a jejich neposkytnutí by znamenalo mimo jiné možné porušení Zákona o registru smluv. V případě zveřejnění takové smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv budou osobní údaje zveřejněny pouze v omezeném v rozsahu v souladu s ustanovením § 3 tohoto zákona, tj. tak aby nebyly ohroženy nebo porušeny zájmy, práva nebo svobody Vás nebo výše uvedených subjektů údajů, zejména právo na ochranu soukromí.

V. Vaše osobní údaje jméno a příjmení/název, datum narození, bydliště/sídlo, IČO, e-mail, telefon dále zpracováváme pro účely uzavření a plnění smlouvy (včetně rezervací, odpovídání na objednávky apod.) Ke zpracování dochází na právním základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Dále zpracováváme kamerové záznamy. Naším oprávněným zájmem v tomto případě je přiměřené sledování společných prostor z hlediska bezpečnosti pohybu osob a majetku.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 2 let.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

VI. Vaše osobní údaje typu kamerový záznam dále zpracováváme pro účely přiměřeného sledování společných prostor z hlediska bezpečnosti pohybu osob a majetku. Ke zpracování dochází na právním základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR

Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 měsíce.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

VII. Zpracovatel se tímto zavazuje poskytnout všechny relevantní informace o zpracování Osobních údajů jeho zaměstnanců nebo osob spolupracujících se zpracovatelem, které provádí Správce dle této Smlouvy, těmto osobám.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců: 

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, poskytovatelům poštovních služeb, poskytovatelům zaměstnaneckých benefitů, marketingových služeb, mzdového účetnictví ….
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům);
 • veřejnosti, v případě zveřejnění některých osobních údajů v registru smluv. 

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;     

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;
 • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.